Dom Rekolekcyjny
REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU W OŚRODKU REKOLEKCYJNYM W STRASZYNIE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług przez Dom Rekolekcyjny im. św. Wojciecha w Straszynie (zwany dalej „Domem”) oraz zasady korzystania z Domu przez jego Gości.

 

Regulamin Domu jest dostępny w recepcji, na stronie internetowej Domu pod adresem: https://domwstraszynie.pl. Goście korzystający z usług Domu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

I ZASADY REZERWACJI

Zgłoszenie pobytu w Domu niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku.

Rezerwacji dokonać można drogą e–mail, telefonicznie lub osobiście.

W ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji Goście zobowiązani są do wpłaty zadatku w kwocie odpowiadającej 10% ceny zarezerwowanego pobytu albo w wysokości określonej w rezerwacji tytułem zadatku. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby albo dane instytucji), na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin realizacji.

Pozostała należność wynikająca z zamówionych usług powinna zostać dokonana na trzy dni przed datą przyjazdu do Domu (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Rozliczenie usług dodatkowych nastąpi nie później niż w ostatnim dniu pobytu Gościa w Domu.

W razie braku zapłaty należności, o której mowa w ustępie powyżej, Domowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach należących do Gościa.

Goście mają prawo do bez kosztowego anulowania Rezerwacji w razie wystąpienia ze stosownym oświadczeniem nie później niż na 60 dni przed datą wskazaną w rezerwacji jako termin przyjazdu. W takim wypadku, zadatek zostanie zwrócony.

II PRAWA I OBOWIĄZKI

Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.

W uzgodnionym dniu Gość powinien opuścić pokój hotelowy najpóźniej o godzinie 10:00 i pozostawić go w nienaruszonym stanie.

Gość, w przypadku chęci przedłużenia pobytu w Domu zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji hotelu najpóźniej do godziny 9.00 w ostatnim dniu pobytu. Dom zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych.

Na terenie Domu należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

Zwierzęta domowe mogą być obecne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Domu.

W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Goście mają prawo do korzystania z parkingu.

Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i personelu oraz prawidłowe funkcjonowanie Domu zabrania się przenoszenia i przestawienia wszelkich mebli i sprzętów  będących własnością Ośrodka.

Goście zobowiązani są do przestrzegania poleceń kierownictwa i obsługi Domu. 

Goście mają obowiązek zgłoszenia w recepcji wszelkich uwag i usterek dotyczących pokoju niezwłocznie po zameldowaniu.

Zgubienie klucza przez Gościa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. 

Goście mają obowiązek zgłosić diety żywieniowe najpóźniej na 5 dni przed przyjazdem.

Gościom korzystającym z usług Domu zabrania się wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, kuchni, magazynach.

Na terenie Domu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży – prawo takie posiada tylko i wyłącznie Dom.

Zabronione jest wynoszenie wszelkich produktów spożywczych, naczyń i zastawy ze stołówki. Przebywanie na stołówce możliwe jest tylko podczas posiłków.

Do dyspozycji Gości jest Kaplica oraz korzystanie z sali multimedialnej Pozostałe udogodnienia należy ustalać indywidualnie.

 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dom ponosi odpowiedzialność materialną za rzeczy wniesione przez Gościa na teren Domu zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.

Dom nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne Gości pozostawione na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu znajdującym się terenie  przynależnym do terenu Domu ani za znajdujące się w pojazdach mienie.

Goście zaciągają we własnym zakresie zobowiązanie polegające na zagwarantowaniu, że odwiedzające je osoby nie dokonają uszkodzeń Domu. Dom zastrzega sobie możliwość obciążenia Gości odpowiedzialnością za szkody związane z uszkodzeniami lub utratą wyposażenia i urządzeń technicznych Domu powstałych z winy Gości lub odwiedzających ich osób. 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających gości w pokoju będą odesłane na koszt Gości na adres przez nich wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Dom przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia pobytu Gości.

Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Domu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni mogą ponosić odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci.

 

IV REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące pobytu mogą być składane przez Gości w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, drogą elektroniczną na adres: dr.straszyn@gmail.com lub na adres Domu: ul. Jana Pawła II 7, 83-010 Straszyn.

Dom rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.